Оценка на въздействието на Наредбата за пазарите на територията на Столична общинаРезюме
Разгледаните текстове от Наредбата за пазарите на територията на Столична община нормативно постановяват забрана за откриване на пазари на редица стоки без съответното надлежно изискано разрешение от кмета на общината или от длъжностно лице, определено със заповед на кмета.
На първо място, разпоредбите, предвиждащи издаване на разрешително противоречат на текстовете от Закона за ограничаване на […]

Оценка на въздействието на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти в Столична общинаРезюме
През последните петнадесет години в резултат на политически, икономически и социални фактори системата за физическо възпитание и спорт в София изпадна в криза, въпреки наличието на голяма спортна база, която е разнообразна по своя характер и би следвало да дава възможност за масово развитие на най-различни спортове. Точно състоянието на въпросната база обаче се превърна […]

Анализ на въздействието на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична общинаОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА

 Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
 Резюме
Целта на настоящия анализ на въздействието на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община е да се оценят ефектите от прилагането […]

Анализ на въздействието на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на трудПрез декември 1997 година е приет Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), който влиза в сила от 1 януари 1998 г. Законът регламентира дейностите и отговорностите за осигуряване на безопасна работна среда. От тогава законът е променян 11 пъти, като последната промяна е от юни 2006 г. Към закона са създадени над […]

Анализ на въздействието на проектозакона за промени в Закона за достъп до обществена информацияИзследването на въздействието на промените в дадена регулация обхващат обикновено идентифициране на породените от нея ползи и разходи, които след това трябва да получат количествено измерване. Това се отнася обаче за случаи, при които такива ползи действително са налице. Конкретните промени в Законаза достъп до обществена информация (ЗДОИ) не пораждат никакви ползи за обществото. По […]

Оценка на въздействието от отмяната на Параграф 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалищаДо началото на 2007г. според действащото към съответния момент законодателство, и по специално § 6. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища (ЗНЧ), който гласи: “Читалищатасе освобождават от всякакви държавни и местни данъци, такси и мита върху основните им дейности и имуществата, свързани с тях”, народните читалища в България се ползват от […]

Оценка на въздействието на политиките и регулирането върху конкуренциятаОценката за въздействието върху конкуренцията следва да се използва като допълнение към общата оценка на влиянието на дадена регулация. На основата на филтриращи въпроси се установява дали дадена регулация ще окаже съществено влияние върху условията на конкуренция. При наличие на съществено влияние е необходим дълбочинен анализ на ефектите върху средата за бизнес, тоест пълна “оценка […]

Анализ на ползи и разходи от законодателните промени в системата на принудителното изпълнениеНастоящият доклад е опит за оценка на ползите и разходите от реформата на принудителното изпълнение, които да послужат за обсъждане на най-добрия вариант за нейното осъществяване.
Целта на доклада е да разработи аргументирана оценка на ползите и разходите от планираната реформа, като ги изрази по възможност в квантифицирана (околичествена) форма и да предложи на застъпниците на […]

Оценка на законодателния процес в Киргизката републикаПредварителна оценка на въздействието (ПОВ) разглежда законодателство, което се отнася до държавното регулиране на пазара и/или обществените отношения.
ПОВ не се отнася до правилата на частното право (формализирани в закони), според които функционира свободния пазар, като права на собственост и договорни права, наказателно право и др. Обаче ако сгорните правила скрито се въвеждат ограничения на пазара […]

Анализ на въздействието на Наредбата за лицензиране на туроператорите и туристическите агентиСпоред Закона за туризма от 2002 г., за да се извършват туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на България, е необходим лиценз, издаден от министъра на икономиката. Законът от 2002 г. е продължение на традицията на държавно лицензиране на туристическия бизнес. Изискванията за получаване на лиценз са определени в наредба (подзаконов нормативен акт, издаден […]


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.