Анализ на въздействието на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община


ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА

 Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

 Резюме

Целта на настоящия анализ на въздействието на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община е да се оценят ефектите от прилагането на нормативния акт чрез извършване на анализ на ползите и разходите.

Когато ползите от приемането на дадена политика са по-големи от разходите, то обществото ще спечели от реализирането й. От друга страна, когато разходите са по-високи от ползите от тази промяна, обществото би загубило от прилагането на тази разпоредба.

Според оценки на Сметната палаъа за 2005 и 2006 г. рекламната дейност на територията на Столична община (СО) през последните години е осъществявана при действащи нормативни условия с неясен и противоречив правен регламент, което води до неефективна организация и контрол на рекламната дейност и затруднено управление на отдаваните под наем рекламни съоръжения на  територията на общинска собственост.

Целите на приетата на 20.12.2007 г. Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията СО са най-общо две:

1)      по-ефективно управление на дейността по отдаване под наем на рекламни съоръжения в СО;

2)      постъпване на повече приходи в бюджета на СО. 

Съществуват няколко неясноти и проблемни точки, които поставят под въпрос легитимността и икономическата целесъобразност на приетата наредба.

1.      На първо място, въведената такса за осъществяване на рекламна дейност и върху частни имоти противоречи на идеята за частна собственост и правото на собственика да се разполага със собствеността си без рестрикции, доколкото не вреди на другите. 

2.      На второ място, процедурите за поставяне на преместваеми съоръжения и извършване на рекламна дейност, както са регламентирани в наредбата, са тромави и представляват висока административна тежест за бизнеса.

Анализът разходи-ползи е икономически инструмент, подпомагащ процеса на вземане на решение и избора на различни действия, като оценява съществуващото състояние и възможните алтернативи. Основният принцип на анализа разходи-ползи се базира на идеята, че политиките по отношение на регулациите са желателни само при условие, че ползите са по-съществени от разходите за съобразяване с тях.

Разходите, които оценяваме чрез настоящата оценка на регулаторното въздействие, обхващат само допълнителните разходи за частния сектор и бизнеса в следствие от промените, които се правят чрез приемането на новата наредба относно реда за осъществяване на рекламна дейност на територията на Столична община.

Разходите се разделят на две категории:

-         разходи за частния сектор – включват се както разходи, свързани със съобразяване с наредбата (заплащане на въведеното право за рекламна дейност, по-високи глоби и санкции за неспазване на наредбата, пропуснати ползи за икономиката в резултат на по-малко реклами в резултат на въведената цена за право на рекламна дейност и други ограничения) и административни разходи (запознаване с наредбата, предоставяне на информация и презаверяване на разрешенията за поставяне на рекламно-информационни елементи).

-         разходи за публичния сектор - проверка на законосъобразността на рекламите и премахване на незаконните съоръжения; допълнителни разходи за инспекция и проверки; създаване и поддържане на цифрова база данни и други административни разходи по събирането на приходите от въведената цена за право на рекламна дейност и други.

Ползите отново се делят на:

-         Ползи за частния сектор - те включват ползите от по-ясните правила за външна реклама на територията на СО.

-         Ползи за публичния сектор - те включват повече приходи в бюджета на СО в резултат от плащане на право на рекламна дейност на територията на СО, по-високи минимални цени за отдаване под наем на общински имоти и повече приходи от глоби и санкции.

Изчисленията показват, че нетните ползи за период от 10 години от въвеждането на наредбата са отрицателни и възлизат на -39.7 млн. лв. Ползите не са достатъчни, за да покрият разходите вследствие от новите правила, забрани и въведената такса за осъществяване на рекламна дейност на територията на СО.

Оценката на алтернативната опция показва, че нетният ефект от прилагането й би бил положителен за обществото и той възлиза на 29,7 млн. лв, които включват както допълнителни приходи в бюджета на общината, така и спестени разходи за бизнеса, свързани с предложеното опростяване на процудурите по издаване на разрешение за осъществяване на рекламна дейност и наличие на по-ясни правила за външна реклама в София.

На базата на икономическия анализ предлагаме следните промени в съществуващата нормативна база, която регламентира осъществяването на рекламна дейност на територията на столична община:

1.      Да се премахне цената за право на рекламна дейност на територията на Столична община.

2.      Да се създаде електронен публичен регистър на разрешителните за рекламна дейност.

3.      Уведомяването на сектор “Реклама” за издаване на разрешително за поставяне на рекламент елемент да става автоматично, по служебен път.

4.      Да се премахне изискването за презаверяване на разрешенията за поставяне на рекламни елементи върху частни имоти на територията на СО.

5.      Да се създаде възможност за получаване на разрешителни за поставяне на рекламен елемент по електронен път.

6.      Да се въведе регистрационен режим за някои рекламни елементи – например за информационни табели и малки рекламни пана върху частни обекти.

 

»  Анализ на въздействието на  Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (юни 2008) 


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.