Портал за онлайн консултации на Европейската комисия


Страницата на Европейската комисия Вашият глас в Европа представлява портал за обществена консултация по законодателни инициативи и политики на ниво Европейски съюз и възможност за дискусия по актуални теми като климатичните промени и бъдещето на Европа.

Чрез набор от онлайн допитвания по различни актуални теми, свързани със законодателни инициативи и предложения за промени в европейското законодателство, Европейската комисия се допитва до гражданите и представителите на бизнеса. Това е особено важно при оценка на евентуалните социални и икономически ефекти от предлаганите реформи и политики.

Бюджетът на ЕС

През 2007 г. стартира кампания за широка обществена и експертна дискусия с оглед прегледа на бюджета на ЕС 2008/2009. Всеки гражданин, организация или публичен орган имаше възможност да даде своето мнение за начина, по който се харчат парите на европейските данъкоплатци чрез бюджета на ЕС (ИПИ, в коалиция от водещи мозъчни тръстове в Европа, също внесе своето становище). Официалната позиция на българското правителство също е достъпна на специализираната страница с изпратените становища. Накратко, тя се изразява в следното:

1)      вноската на страните-членки в бюджета на ЕС да бъде формиранa само на базата на брутния национален доход на страните (в момента се формира на базата на 3 източника – мита и селскостопански налози, на базата на приходите от ДДС, на базата на БНД на страните-членки);

2)      не се подкрепя въвеждането на Европейския данък, като възможен източник за финансиране на бюджета на ЕС;

3)      всички корекции, компенсации и отстъпки на страните-членки да бъдат премахнати.

 

Намаление на административните пречки

На подстраница на Европейската комисия (на български или английски език) всеки има възможност да даде конкретно предложение и идея за намаление на административната тежест, породена от европейските закони. Това онлайн допитване е част от стартиралата през 2007 г. Програма за намаляване на административния товар в ЕС. Целта на тази програма е да открие и намали ненужния административен товар в страните-членки на ЕС с минимум 25% до 2012 г. в 13 приоритетни области.

Европейската комисия е създала този портал за онлайн допитване, за да предостави възможност на всички заинтересовани страни (граждани, бизнес и публични органи в ЕС) да изразят опасенията си относно съществуващия наличен товар и да предложат своите идеи от практиката за намаление на административната тежест директно на Европейската комисия. ЕК е взаимствала тази идея от най-добрите практики в държавите-членки (най-вече Белгия, Холандия и Великобритания).

За да стимулира участието, Комисията е организирала конкурс за най-добра идея за намаляване на административните формалности. Конкурсът е отворен за всички: граждани, предприятия, бизнес-асоциации, публични органи и др. Крайният срок за участие е 31 януари 2009 г.

На всяко тримесечие се представят доклади за проблемите и предложените решения. Към момента са публикувани три такива доклада.

В следващата таблица са представени резултатите от това допитване, а именно - броят на подадените идеи; тези, които са били отхвърлени поради различни причини (например проблемите не са от правомощията на Комисията или не попадат в 13-те приоритетни области); броят на идеите, на базата на които е направено предложение за промяна в европейското законодателство или които се разглеждат от експертите на ЕК.

 

Таблица: Резултати от онлайн допитването за периода септември 2007 – юни 2008 г.

период

21.09 – 31.12.2007 г.

1.01 – 31.03.2008 г.

1.04 – 30.06.2008 г.

Брой изпратени препоръки общо

114

28

45

Брой препоръки, които се разглеждат

51

9

25

Брой препоръки, които са отхвърлени

59

19

18

Брой препоръки, на базата на които е предложена промяна в европейското законодателство

4

-

2

 

Оказва се, че най-активни са гражданите и представители на бизнеса от Германия, които са изпратили 36 идеи за период от 9 месеца, и Дания – 22 идеи. От България са изпратени 11 предложения, което е показателно за ангажираност на бизнеса и гражданите към този проблем.

 

Обществена консултация в България

Законопроектите, които се разглеждат и гласуват от българския парламент, не са съпроводени с оценка на въздействието им върху обществото. Основният механизъм за обществено обсъждане на проектите на нормативните документи е чрез формирането на експертни работни групи и заседанията на консултативни звена към министерствата и държавните агенции, но те нямат голям обществен отзвук и гражданите нямат възможност да изкажат своето мнение по конкретни проблеми.

През м. март стартира и портал за обществени консултации в България www.strategy.bg. Чрез него има възможност да се изпращат коментари на проектозакони и стратегически документи, чрез които се формира политиката на страната. Но без да се прилага принципът на ОВР, няма гаранция, че предложенията и коментарите действително ще бъдат действително взети предвид и заинтересуваните групи нямат стимули да дават своите становища. От друга страна, публичната консултация на проектозаконите трябва да се осъществява на ранна фаза, преди законопроектите да са изготвени и гласувани от съответните правителствени органи. Тогава публичната консултация ще бъде действително ефективна.

 

Автор: Адриана Младенова


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.