Ефективност на администрацията в БългарияПроектът за оценка на ефективността на държавната администрация е реализиран от Института за пазарна икономика с подкрепата на Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe /CEE Trust/

Целта на проекта е инициирането на обществен дебат и дискусия относно въпросите, свързани с административното обслужване в България и постигане на по-голяма прозрачност, достъпност и отчетност в разходите, свързани с държавната администрация. Оптимизацията на работата на държавната администрация ще донесе ползи както за частния сектор чрез намаляване на данък “административно бреме”, който включва времето, разходите и усилията на бизнеса и хората за справяне с административните процедури, така и за държавния бюджет чрез спестяване на ненужни разходи. За да се приложат на практика идеите за по-добро администартивно регулиране обаче е необходимо да бъдат подкрепени с конкретни данни и информация и да се направи безпристрастна оценка на моментното състояние на администрацията. Събраната  информация ще служи и като база за последващи оценки, мониторинг, анализ на проведените реформи.    

Представените бази данни съдържат информация за централната администрация на министерствата и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, получена чрез Закона за достъп до обществена информация. Тя включва данни за средните работни заплати на служителите в администрацията на министерствата и съответните агенции и комисии към тях (второстепенни разпоредители с бюджетни кредити), щатни бройки по категории служители, броя на държавните служители, преминали обучение и квалификация и други данни относно разходите и ефективността на звената за административно обслужване.

Докладът за ефективността на централната държавна администрация може да изтеглите тук (pdf).  

Избрани части от доклада:

Таблица 2: Етап на развитие на “едно гише” на административните структури в министерствата  

 Централна администрация

 Етап

Министерство на земеделието и горите

Развиващ се*

Министерство на здравеопазването

Работещ

Министерство на външните работи

Работещ

Министерство на труда и социалната политика

Отличен*

Министерство на транспорта

Развиващ се

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Развиващ се

Министерство на правосъдието

Работещ

Министерство на икономиката и енергетиката

Развиващ се

Министерство на финансите

Работещ

Министерство на културата

Развиващ се

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

Развиващ се

Министерство на държавната администрация и административната реформа

няма данни

Министерство на вътрешните работи

Развиващ се*

Министерство на отбраната

Развиващ се*

Министерство на околната среда и водите

Развиващ се*

Министерство на образованието и науката

Развиващ се

* Данните са предоставени от МДААР на база на попълнени отчети в ССАО за 2006 г.

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ към министерствата

 

 

Оценките на министерствата за нивото на развитие на “едно гише” в техните администрации зависят не само от обективни фактори, но и от самокритичността на оценяващите. Именно затова трябва да се вземе предвид и мнението на потребителите на административни услуги и да се оценява тяхното ниво на удовлетвореност при обслужване в различните административни звена.

За да се бъде ефективно “едно гише” онлайн, е необходимо да се даде възможност на гражданите и бизнеса да заплащат таксите за административни услуги онлайн, да имат възможност да проследяват моментното състояние на заявката си и да могат да изпращат заявления и попълнени документи по образец до административните структури без да е необходимо наличието на електронен подпис във всички случаи.

Извод: През 2006 г. само едно министерство (МТСП) самоопределя развитието на “едно гише” в администрацията си на етап “отличен”. Повечето министерства (10)  се определят на етап “развиващ се”, а 4 – на етап “работещ”. Интересно е, че за МДААР, което събира информацията от другите министерства и администрации, няма данни.

 

Таблица 4: Данни за разходите на централната администрация на министерствата за 2006 г. (в лв.)

Централна администрация

Текущи разходи

Капиталови разходи

Общо

Министерство на финансите

63 461 045

26 121 682

89 582 727

Министерство на земеделието и горите

48 119 237

23 194 243

71 313 480

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

14 310 408

48 959 049

63 269 457

Министерство на външните работи

45 341 827

5 597 015

50 938 842

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

15 170 570

14 900 182

30 070 752

Министерство на труда и социалната политика

11 408 620

18 624 009

30 032 629

Министерство на икономиката и енергетиката

23 006 133

1 273 930

24 280 063

Министерство на правосъдието

8 434 470

2 872 487

11 306 957

Министерство на транспорта

6 655 158

1 177 777

7 832 935

Министерство на здравеопазването

4 149 286

406 972

4 556 258

Министерство на културата

952 944

332 488*

1 285 432

Министерство на държавната администрация и административната реформа

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

не са предоставили данни

Министерство на образованието и науката

не са предоставили данни

* В тези разходи не се включват разходите за консервиране и реставрации на паметници на културата и други обекти, които през 2006 г. се равняват на 7,32 млн. лв.

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

В текущите разходи се включват разходите за издръжка на министерството (консумативи, режийни разходи и др.), разходите за заплати и социални осигуровки, за командировки и обучение на служителите и др. В капиталовите разходи се включват тези за дълготрайни материални активи, оборудване и технологично обновление, изграждане на инфраструктура и т.н.

 

Сред министерствата, които са предоставили информация по ЗДОИ, Министерство на финансите отчита най-много разходи в абсолютен размер, следвано от Министерство на земеделието и горите и Министерство на труда и социалната политика. Трябва да се отбележи, че Министерство на финансите служи като разпределител на бюджета и през него минават и се разпределят различни разходи, които не са свързани пряко с дейността на министерството, а с други ведомства. 

  

Таблица 5: Разходи за заплати и социални осигуровки през 2006г., разходи за командировки и за обучение и преквалификация на служителите (в лв.)

 Централна администрация

Разходи за заплати и СО

Разходи за командировки

Разходи за обучение

Министерство на земеделието и горите

22 981 008

1 014 983

114 301

Министерство на здравеопазването

2 753 311

106 343

13 112

Министерство на външните работи

15 723 180

5 686 884

39 962

Министерство на труда и социалната политика

5 419 868

708 340

 

Министерство на транспорта

3 086 703

571 601

27 400

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

8 239 383

467 435

 

Министерство на правосъдието

3 635 046

358 625

1 378

Министерство на икономиката и енергетиката

8 474 552

3 708 107

61 188

Министерство на финансите

12 059 432

585 378

 

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

9 517 914

122 980

 

Министерство на културата

не са предоставили данни

Министерство на държавната администрация и административната реформа

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

не са предоставили данни

Министерство на образованието и науката

не са предоставили данни

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

Едва 10 министерства са предоставили данни за разходите за заплати и СО и разходите за командировки в централната администрация. Министерствата, предоставили данни за разходите за обучение и квалификация на служителите си, са 6 на брой (от общо 16).

 

Представените данни в таблица 6 са пряко свързани с числения състав на служителите и функциите, които имат отделните администрации. Именно затова сравнението между отделните ведомства според разходите, които са отчели, не дава основания да се правят заключение за тяхната ефективност, но дават полезна информация “колко струва” издръжката на всяко министерство на данъкоплатците.

 

От предоставената информация на 10-те министерства, най-много разходи за командировки за предходната година е отчело Министерството на външните работи (5.6 млн. лв.), следвано от Министерството на икономиката и енергетиката (3.7 млн. лв.) и Министерството на земеделието и горите (1 млн. лв.).

 

Според наличните данни най-много средства за обучение на служителите в централата администрация през 2006 г. е отделило Министерството на земеделието и горите – 114 хил. лв., следвано от Министерство на икономиката и енергетиката – 61 хил. лв.

 

 Таблица 6: Приходи от административни услуги през 2006 г. (в лв.)

 Централна администрация

Приходи от предоставяне на административни услуги

Министерство на земеделието и горите

26 183 283

Министерство на икономиката и енергетиката

1 399 694

Министерство на финансите

1 147 904

Министерство на правосъдието

632 007

Министерство на транспорта

300 590

Министерство на външните работи

92 523

Министерство на здравеопазването

0

Министерство на труда и социалната политика

не са предоставили данни

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

не са предоставили данни

Министерство на образованието и науката

не са предоставили данни

Министерство на културата

не са предоставили данни

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

не са предоставили данни

Министерство на държавната администрация и административната реформа

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

Едва 7 от 16 министерства са предоставили данни за приходите от административни услуги. Тези приходи включват цените и таксите, които събират административните звена за извършване на административни услуги - в зависимост от тарифите, приети от МС и други нормативни актове.

 

Министерство на земеделието води класацията по събрани приходи от услуги сред министерствата, които са предоставили данни. Резултатът може да се дължи на факта, че министерсвтото предоставя сравнително голям списък от услуги и администрира задължителната регистрация на земеделски прозиводители и други процедури, които са въведени чрез нормативни актове.

 

Като интересна тенденция може да се спомене фактът, че приходите от предоставяните административни услуги намаляват в централните администрации на министерствата според предоствените данни. Изключение е Министерство на фианнсите, в което се увеличават приходите над 2 пъти през 2005 г. спрямо 2004 г. 

 

Таблица 7: Средни годишни разходи на един зает в министерствата през 2006 г. (в лв.)

 Централна администрация

Разходи за заплати и СО средно на един зает

Разходи за командировки средно на един зает

Разходи за обучение средно на един зает

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

23 676

306

 

Министерство на труда и социалната политика

20 687

2 704

 

Министерство на финансите

20 268

984

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

14 583

827

 

Министерство на правосъдието

13 717

1 353

5

Министерство на икономиката и енергетиката

12 899

5 644

93

Министерство на транспорта

11 143

2 064

99

Министерство на външните работи

8 903

3 220

23

Министерство на земеделието и горите

8 798

389

44

Министерство на здравеопазването

8 472

327

40

Министерство на културата

не са предоставили данни

Министерство на държавната администрация и административната реформа

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

не са предоставили данни

Министерство на образованието и науката

не са предоставили данни

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

Според данните, с които разполагаме, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии води класацията според показателя “средни разходи за заплати и СО на един зает”. Трябва да се отбележи обаче че през 2006 г. в министерството има преобразуване на административни структури в дирекции към министерството, от което произлиза и промяна в числения състав в министерството.

 

На първо място по показателя “разходи за командировка на един зает” е Министерството на икономиката и енергетиката, следвано от Министерството на външните работи и Министерството на труда и социалната политика.

 

 

Таблица 8: Брой служители, заети в министерствата през периода 2000-2007 г.

 Централна администрация

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% изменение за периода 2000-2007

Министерство на земеделието и горите

 

 

 

 

 

 

2612*

 

 

Министерство на здравеопазването

245

245

248

251

290

290

325

325

33%

Министерство на външните работи

514

1710

1845

1897

1936

1936

1766

1766

244%

Министерство на труда и социалната политика

179

179

174

207

213

184

262

267

49%

Министерство на транспорта

282

289

259

277

301

296

277

299

6%

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

513

477

429

429

478

549

565

 

10%

Министерство на правосъдието

168

195

202

231

241

254

265

303

80%

Министерство на икономиката и енергетиката

505

524

723

669

671

654

657

646

28%

Министерство на финансите

447

422

442

495

553

563

595

604

35%

Министерство на културата

122

122

122

125

125

142

173

173

42%

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

 

 

 

 

 

 

402

417

4%

Министерство на държавната администрация и административната реформа

 

 

 

 

 

 

173*

 

 

Министерство на вътрешните работи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на отбраната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на околната среда и водите

 

 

 

 

 

 

379*

 

 

Министерство на образованието и науката

343

343

315

315

310

346

415

421

23%

Общо:

3318

4506

4759

4896

5118

5214

8866

5221

 

*Данните са предоставени от МДААР, само за 2006 г.

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

Данните показват, че най-голямо процентно увеличение на заетите за периода 2000-2007 г. има в Министерството на външните работи (244%), следвано от Министерството на правосъдието (80%). За някои министерства не може да се направи този анализ, тъй като данните са държавна тайна (Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи) или не разполагаме с данни за  целия разглеждан период, тъй като министерствата не са ги предоставили.

 

Според броя на заетите в централната администрация през 2006 г. водещо е Министерството на земеделието и горите (2612 броя), на второ място е Министерството на външните работи (1766), а на трето място – Министерство на финансите (595). Най-малко са заетите в централната администрация на МДААР и Министерството на културата (173).

 

Таблица 9: Брой обучени служители в министерствата по години

Централна администрация

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Министерство на земеделието и горите

не са предоставили данни

Министерство на здравеопазването

 

 

 

60

 

 

20

32

Министерство на външните работи

111

158

126

116

293

449

282

105

Министерство на труда и социалната политика

67

73

107

151

170

153

204

121

Министерство на транспорта

30

40

45

64

267

247

453

179

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

не са предоставили данни

Министерство на правосъдието

 

 

 

 

199

33

401

175

Министерство на икономиката и енергетиката

 

14

435

616

560

640

1326

272

Министерство на финансите

 

 

 

306

267

312

546

20

Министерство на културата

0

9

16

21

27

32

64

8

Министерство на държавната администрация и административната реформа

 

 

 

 

 

 

 262

 

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

не са предоставили данни

Министерство на образованието и науката

 

 

 

 

165

168

170

48

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

Според предоставените данни, Министерство на икономиката и енергетиката е на първо място по обучение и квалификация на служителите си, тъй като 202% от броя на заетите са преминали обучение. Това означава, че служителите в министерството са преминали средно по две обучения. На второ място по този показател е Министерство на транспорта (164% от служителите са били обучени), следвано от Министерството на правосъдието и МДААР (151% от служителите). Тези данни не са представителни за всички министерства, тъй като 6 министерства не са предоставили данни за този показател.

Таблица 11: Новоназначени служители в министерствата като процент от щатната численост на персонала през годините

Централна администрация

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Министерство на здравеопазването

24%

26%

17%

16%

24%

20%

18%

Министерство на външните работи

14%

3%

4%

4%

1%

4%

3%

Министерство на труда и социалната политика

22%

25%

17%

33%

7%

45%

23%

Министерство на транспорта

20%

18%

17%

28%

13%

13%

20%

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

19%

28%

22%

29%

10%

16%

18%

Министерство на правосъдието

36%

16%

32%

23%

16%

27%

19%

Министерство на икономиката и енергетиката

12%

14%

25%

20%

17%

20%

19%

Министерство на финансите

26%

31%

26%

22%

13%

15%

17%

Министерство на културата

48%

28%

33%

26%

12%

21%

46%

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

 

 

 

 

 

 

11%

Министерство на образованието и науката

19%

24%

26%

25%

-

-

-

Министерство на държавната администрация и административната реформа

не са предоставили данни

Министерство на земеделието и горите

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

 

не са предоставили данни

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

През 2006 г. най-много в относителен размер са новоназначените в Министерство на културата (46%), Министерство на труда и социалната политика (23%) и Министерство на транспорта (20%). Най-ниско – в Министерство на външните работи (3%).  

 

Таблица 12: Напусналите или освободени служители в министерствата като процент от щатната численост на персонала през годините

Централна администрация

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Министерство на здравеопазването

24%

22%

9%

14%

16%

11%

10%

Министерство на външните работи

16%

4%

5%

5%

4%

2%

7%

Министерство на труда и социалната политика

16%

19%

21%

10%

5%

9%

10%

Министерство на транспорта

12%

22%

13%

15%

14%

16%

8%

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

9%

32%

14%

30%

10%

9%

8%

Министерство на правосъдието

26%

13%

22%

6%

6%

14%

14%

Министерство на икономиката и енергетиката

33%

31%

25%

25%

13%

19%

16%

Министерство на финансите

9%

25%

19%

12%

7%

13%

10%

Министерство на културата

59%

25%

22%

18%

16%

15%

19%

Министерство на държавната политика при бедствия и аварии

 

 

 

 

 

 

21%

Министерство на образованието и науката

11%

29%

17%

19%

14%

12%

13%

Министерство на държавната администрация и административната реформа

 

 

 

 

 

 

8%

Министерство на земеделието и горите

не са предоставили данни

Министерство на вътрешните работи

не са предоставили данни

Министерство на отбраната

не са предоставили данни

Министерство на околната среда и водите

не са предоставили данни

Източник: ИПИ на базата на заявления по ЗДОИ

 

Най-голямо текучество на персонала в относителен размер (на база на предоставените данни) се забелязва в Министерство на икономиката и енергетиката и в Министерство на културата, а най-малко – в Министерство на външните работи.

 


 


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.