Полезни връзки1. AEI – Brookings Joint Center for Regulatory Studies – Обединен център за изследване на регулациите

 

2. Center for Regulatory Effectiveness - Център за ефективност на регулирането

 

3. OMB Watch - организация с идеална цел, наблюдаваща регулативния процес на федерално ниво

 

4. Center for Research in Regulated Industries - Център за изследване на регулираните индустрии

 

5. Competitive Enterprise Institute - Институт за конкурентни предприятия

 

6. Commonwealth Foundation for Public Policy Alternatives

 

7. European Commission - списък с оценки на въздействието, извършени от Европейската комисия

 

8. Cabinet Office in UK - правителствена структура във Великобритания

 

9. Better Regulation Commission (преди – Better Regulation Task Force) - Комисия за подобряване на регулирането

 

10. Better Regulation in Ireland - Подобряване на регулирането в Ирландия

 

11. Centre on Regulation and Competition - Център за регулиране и конкуренция

 

12. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) – Regulatory Reform - Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – Реформа в регулирането

 

13. The World Bank Group – Световна банкова група

 

14. Institute of Economic Affairs - Институт по икономически въпроси

 

16. Jacobs & Associates

 

17. The Balkan Network - Балканска мрежа

 

 

 

——————————————————————————————-

 

1. AEI – Brookings Joint Center for Regulatory Studies - http://www.aei-brookings.org – Обединен център за изследване на регулациите

 

Центърът е създаден през 1998г. с основна цел изследване въздействието на правителствените регулации върху средата за бизнес и потребителите в САЩ. Основан е със съвместните усилия на две институции

 • The American Enterprise Institute for Public Policy Research - http://www.aei.org/ - Американски предприемачески институт за изследване на държавната политика
 • The Brookings Institution - http://www.brookings.edu/
 
   
 
   
 

Всяка от тях разполага със забележителен опит, натрупан през последните 30 години – анализи, семинари,  публикации в областта на оценка на регулативното въздействие. Двете организации по принцип не споделят еднакви политически възгледи – Американският институт е дясно ориентиран, докато идеите на изследователите от Бруукингс са по-скоро леви. За съвместната им дейност това не е пречка, а по-скоро позитив – гарантира висока обективност и елиминира чисто политическия компонент в анализите. Появата на специализирано звено за оценка на въздействието не е случайна: регулациите на федерално ниво в САЩ през последните години нарастват значително, както като относителен дял в БВП, така и като относителен дял в разходите на американското правителство. От друга страна на около 200 млрд. долара годишно се оценяват разходите, предизвикани само от разпоредби в сферата на здравеопазването и околната среда.

 

Целите, които си е поставил обединеният център, по-голяма прозрачност, по-точни и обективни анализи, се постигат основно чрез:

 

a)    Поддържане на база данни, обединяваща анализи на въздействието от регулациите (АВР), изготвени от държавни агенции и министерства[1]. Достъпът е свободен, анализите са групирани по теми, автори, видове и дати и обхващат периода 1996-2005г. - http://www.aei-brookings.org/publications/index.php?tab=date Групирани са и по издаващите ги ведомства – Министерство на търговията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда, Министерство на транспорта, Агенция за защита на околната среда и други - http://www.aei-brookings.org/publications/index.php?tab=types&typeid=9

 

b)  АВР, подготвени от щатни и нещатни експерти към Американския предприемачески институт и Бруукингс

 

c)   Собствеми предложения за подобряване на съществуващи и въвеждане на нови регулации, подкрепени с икономически анализ на ползи и разходи

 

Интернет страницата на центъра предлага също така свободен достъп до над 30 книги и монографии, свързани с оценка на въздействието, права на собственост, икономически растеж – http://www.aei-brookings.org/publications/index.php?tab=types&typeid=3

 

Информация и записване за електронния бюлетин на центъра може да се получи на адрес – http://www.aei-brookings.org/contact/update.php?menuid=2 . Бюлетинът е безплатен, съдържа информация за нови публикации, анализи и новини, свързани с оценка на ползи и разходи, честота на издаване – два пъти месечно.

 

 

 

2. Center for Regulatory Effectiveness - http://www.thecre.com/index.html - Център за ефективност на регулирането

 

 Центърът е основан през 1996г. след приемането на закон, постановяващ предоставянето на Конгреса на независими анализи и прогнози по отношение регулациите на държавните учреждения. Цели от първостепенно значение за центъра:

 
 • Осигуряване на достъп до данни и информация, която се използва при създаването на федерални регулации
 
 • Преглед на информацията, която се предоставя от страна на държавните ведомства на обществеността
 

Освен публикации и информация по темата, Интернет страницата на Центъра предлага и списък с регулации, които имат потенциала да се превърнат в неоправдано тежко бреме за потребителите, малкия бизнес и корпорациите - http://www.thecre.com/watchlist/index.html

 

Държавното регулиране е динамичен процес – регулациите се изменят, отпадат, създават се нови. В този смисъл Центърът поддържа и обновява списък с обществени отношения и явления, които е вероятно да доведат в бъдеще до приемането на регулации на федерално ниво - http://www.thecre.com/emerging/index.html

 

Друг иновативен продукт на Центъра за ефективност на регулирането е специално създадена секция, в която могат да бъдат намерени най-значимите организации, “надзираващи” регулативния процес в САЩ - http://www.thecre.com/watchdogs.html. Критерият, според който една организация се включва или изключва от списъка е основната и дейност да е или директно участие в широк кръг регулативни процедури, или чрез Интернет страницата си да упражнява влияние върху тези, които изработват разпоредби.

 

 

 

3. OMB Watch - http://www.ombwatch.org/ - организация с идеална цел, наблюдаваща регулативния процес на федерално ниво

 

Мисията и е подобряване на процеса чрез повишаване на прозрачността и отговорноста на законодателите. Дейността на организацията е тясно свързана с областите:

 
 • Държавна политика в сферата на регулирането
 
 • Бюджет и данъчно облагане
 
 • Достъп до информация
 
 • Държавна политика в сферата на технологиите
 

 

 

На Интернет страницата на организацията, освен всичко друго, може да бъде намерен кратък преглед на регулативната политика на правителството и президента за 2005г. - http://www.ombwatch.org/article/articleview/3207

 

 

 

4. Center for Research in Regulated Industries - http://crri.rutgers.edu/ - Център за изследване на регулираните индустрии

 

Центърът е основан през 1977г. към университета Рутгерс (Ню Джърси). Изследователската му дейност е свързана с високорегулирани индустрии като производство на електроенергия, телекомуникации, водоснабдяване, газова индустрия.

 

През годините са осъществени голям брой кратки публикации, книги и семинари, свързани с теорията и практиката на естествените монополи, ценообразуване, антитръстово законодателство, децентрализация и дерегулация. Наред с това на всеки два месеца Центърът издава Списание за икономика на регулирането. 

 

 

 

5. Competitive Enterprise Institute - http://www.cei.org/pages/about.cfm - Институт за конкурентни предприятия

 

 Институтът е организация с идеална цел, насочена към популяризиране принципите на свободното предприемачество и ограничената държавна намеса. Всички публикации на Института са достъпни на адрес - http://www.cei.org/dyn/publications.cfm

 

 

 

6. Commonwealth Foundation for Public Policy Alternatives - http://www.commonwealthfoundation.org/

 

 Организацията е независима изследователска и образователна институция с идеална цел, защитаваща принципите на конституционно ограничено правителстсво, икономическа свобода и поемане на лична отговорност. Основните ценности, които са база за изследователската дейност на фондацията са градивните елементи на “гражданското общество”:

 
 • Уважение и защита на живота и собствеността на другите
 
 • Разбиране на двуединството на лична и икономическа свобода
 
 • Лична отговорност за собствените действия
 
 • Оспорване на общата представа, че правителствената намеса е най-правилният и ефективен инструмент за решаване на обществени проблеми
 
 • Утвърждаване силата на частните институции за поддържане и усъвършенстване на гражданското общество
 
 • Популяризиране на икономическия анализ като средство за по-добро разбиране на ограничеността на ресурсите, размяната и скритите последици от решаването на социални проблеми с правителствени мерки
 

 

 

7. European Commission - http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm - Специфичен сектор от страницата на Европейската комисия, посветена на оценка на въздействието в Европейския съюз

 

Целта е да се подобри регулативния процес и качеството на предлаганите разпоредби, както и да се опростят регулациите.

 

На адрес http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/key_en.htm могат да бъдат намерени всички основни документи, които изграждат фундамента за оценка на регулациите на европейско ниво: документа от Гьотеборг, който въвежда нов интегриран мртод за оценка на въздействието, стъпки, които Комисията смята да предприеме, за да подобри съществуващите практики, подробен наръчник, разясняващ процеса на извършване оценка на въздействието.

 

 

 

На адрес http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/practice_en.htm могат да бъдат прочетени предварителните законодателни програми на Комисията за 2003, 2004, 2005 и 2006г., както и “Пътните карти” за 2005 и 2006г. Публикуван е също така списък с всички извършени анализи на въздействието за последните три години, както и самите предложения.

 

 

 

Сравнителен анализ на практиката за оценка въздействието на регулирането в десет европейски страни. Изготвен е през месец май 2004 г. и представлява много добро описание в сравнителен план на използваните процедури. http://www.betterregulation.ie/attached_files/Pdfs/Report%20on%20RIA%20in%20the%20EUa.pdf

 

 

 

Важен акцент в ревизираната “Лисабонска стратегия” е подобряване на регулирането - http://europa.eu.int/growthandjobs/areas/fiche03_en.htm. На този адрес може да се намерят документи на ЕС, чиято цел е подобряването на конкурентоспособността. Материалите са тематично разделени, което позволява бързо откриване на целите и приоритетите на ЕС в различни области.

 

 

 

8. Cabinet Office in UK - http://www.cabinetoffice.gov.uk/ - правителствена структура във Великобритания, изпълняваща следните основни функции:

 
 •  Подпомага Министър-председателя в управлението на кабинета
 
 • Осъществява координация на провежданата политика между отделните министерства
 

 

 

Основната цел е повишаване ефективността на правителството. Звеното е със статут, подобен на Министерството на финансите и Кабинета на Министър-председателя.

 

Основните подразделения в рамките на Cabinet Office, отговарящи за подобряване на регулативния процес и среда са:

 

 

 

a)      Better Regulation Executive (BRE) - http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/about_us/index.asp - основаване май 2005г. Структурата носи пълната отговорност за ангажимента на правителството да:

 
 • Регулира само, когато е необходимо
 
 • Поставя ясни цели за намаляване разходите при административните разпоредби
 
 • Рационализира контрола върху бизнеса и публичния сектор
 

 

 

Полето на изследователска дейност на звеното се разпростира върху целия спектър от въпроси, свързани с политиката на регулирането. Със сигурност може да се твърди, че в неговите рамки концентрацията на информация и практики е най-високата в Европа, а вероятно и въобще. На Интернет страницата могат да се прочетат икономически анализи- http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/economic_analysis/index.asp, годишни доклади от проведени консултации за последните четири години - http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/consultation/index.asp, както и въпроси, свързани с подобряване на регулирането на европейско ниво - http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/europe/better_eu_regulation/index.asp. Подструктура на звеното е групата за подобряване на регулирането на местно равнище. Целите и стъпките, чието предприемане започва през юни 2005г. могат да бъдат намерени на адрес - http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/labreg/index.asp. На 10 април Законът за регулативна реформа получава одобрението на Парламента. Законът е част от програмата на правителството за модернизация в частта за намаляване на регулативното бреме, както като брой актове, така и в качествен аспект. Повече информация за реформата на адрес - http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/regulatory_reform/index.asp.

 

Специална секция е посветена на оценка на въздействието, включваща кога и кой трябва да  провежда анализите, наръчник, описващ стъпка по стъпка процеса на оценка, както и списък с всички анализи за периода 1998-2005г. - http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/index.asp.  

 

Better Regulation Executive поддържа също така и външна за Cabinet Office страница, която само частично дублира някои от споменатите документи - http://www.betterregulation.gov.uk.

 

 

 

b)      Civil Service Delivery and Reform - http://www.civilservice.gov.uk/

 

 

 

Ръководи се директно от Министър-председателя. Обхваща целия обществен сектор (образование, здравеопазване…) с основна цел достигане по-високо ниво на обслужване, включително чрез редукция в обема на разпоредбите. Всички материали са свободно достъпни и могат да бъдат намерени на адрес - http://www.civilservice.gov.uk/the_future_of_the_civil_service/delivery_and_reform/downloads/regulatory_impact_unit/index.asp 

 

 

 

c)       Други подструктури и звена, които в по-малка или по-голяма степен допринасят за подобряване на регулирането, публичния сектор и средата за бизнес – списък – http://www.cabinetoffice.gov.uk/improving_services/

 

 

 

9. Better Regulation Commission (преди – Better Regulation Task Force) - http://www.brc.gov.uk/about_us/ - Комисия за подобряване на регулирането

 

Бюджет 2005 във Великобритания предвижда създаването на Комисия за подобряване на регулирането, която е естествен приемник на Better Regulation Task Force. Задача на Комисията е предоставянето на независими мнения и препоръки от бизнеса и други заинтересовани групи относно нови регулативни предложения, както и за цялостния облик на регулативната система и процес. Дейността на Комисията се ръководи от петте принципа на доброто регулиране: пропорционалност, отговорност, последователност, прозрачност и целенасоченост. Всички публикации (включително и тези на Better Regulation Task Force) са разделени по категории, година на издаване и заглавие, и могат да бъдат намерени на адрес - http://www.brc.gov.uk/publications/.

 

 

 

10. Better Regulation in Ireland - http://www.betterregulation.ie/index.asp - Подобряване на регулирането в Ирландия

 

 На страницата могат да се намерят материали, описващи практиката Ирландия по отношение оценка на въздействието на регулациите. Ирландия, подобно на Великобритания, може да се посочи като пример за добре функционираща система на законодателен анализ. Директен свободен достъп до всички публикации - http://www.betterregulation.ie/index.asp?locID=18&docID=-1.

 

 

 

12. Centre on Regulation and Competition - www.competition-regulation.org.uk/index.shtml - Център за регулиране и конкуренция

 

 Центърът е организация, обединяваща институции от Обединеното Кралство, Африка и Азия. Изследванията и обучението на кадри са насочени към подобряване на регулирането и засилване на конкуренцията в развиващите се страни. На страницата могат да се намерят над 100 публикации със свободен достъп - http://www.competition-regulation.org.uk/publications/working_papers/. Центърът също така поддържа база данни от книги и периодични издания, свързани с темата.

 

 

 

13. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) – Regulatory Reform - http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html – Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – Реформа в регулирането

 

 

 

Реформата е насочена към подпомагане на правителствата да подобрят качеството на регулациите, т.е. да премахнат ненужните пречки пред конкуренцията, генерирането на иновации и растежа. На адрес http://www.oecd.org/findDocument/0,2350,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html могат да се намерят всички документи, свързани с реформата, между които най-добрите практики, преглед на регулациите по страни, статистика и методология.

 

Най-добрите практики в страните от ОИСР са на адрес - http://www.oecd.org/dataoecd/28/39/2493784.pdf

 

 

 

14. The World Bank Group – Световна банкова група

 

Методология за оценка на въздействието - http://www1.worldbank.org/publicsector/legal/ImpactAssessment.pdf

 

Doing Business Report - http://www.doingbusiness.org/default.aspx.  Страницата предоставя множество данни за бизнес средата по страни, въз основа на различни изследвания. Тази данни са особено полезни при извършването на оценка на въздействието, тъй като позволяват международни сравнения. Могат да бъдат намерени данни за срокове за гарантиране изпълнението на договорите, средна продължителност на процедурата по банкрутиране, срок за получаване на кредит, назначаване и уволняване на служители, регистриране на собственост, защита на инвеститорите и други.

 

Реформа в системата на регулиране в Мексико - http://www.apps.cofemer.gob.mx/documentos/ingles/cofemer-ingles-febrero2003.pdf

 

 На адрес http://rru.worldbank.org/Discussions/Topics/Topic35.aspx може да се вземе участие в онлайн дискусия на тема “Как развиващите се страни могат да използват оценката на регулативно въздействие, за да създадат растеж?”. Модератори на дискусията са Скот Джейкъбс и Андрю Стоун.

 

 

 

15. Institute of Economic Affairs - http://www.iea.org.uk/ - Институт по икономически въпроси

 

 Институтът е либерална организация, основана през 1955г. с основна мисия популяризация на пазарните принципи сред обществеността. Всички публикации са на адрес - http://www.iea.org.uk/browse.jsp?type=article&pageID=9, между които може да бъде намерен сравнителен анализ на регулациите на пазара на труда в Европа и Северна Америка.

 

 

 

16. Jacobs & Associates - http://www.regulatoryreform.com/

 

 Компанията е специализирана в провеждането на реформи в регулативните механизми и системи. Клиенти на организацията са правителства и международни корпорации от цял свят. Основните дейности, които извършва са анализ и оценка на съществуващи регулации, както и съдействие при изработването и прилагането на правила и разпоредби. Всички свободно достъпни материали са на адрес - http://www.regulatoryreform.com/Publications-Reports.htm, като между тях могат да бъдат намерени: “Регулативна реформа в Южна Азия”, “Оценката на въздействие на регулациите в ролята на инструмент за подобряване на регулативната среда”, “Премахване на административните бариери пред инвестициите в Корея”.

 

 

 

17. The Balkan Network - http://www.balkannetwork.org/ - Балканска мрежа

 

 Балканската мрежа е съвместна организация на независими икономически институти от Балканския полуостров, посветени на премахване бариерите пред по-високата конкурентноспособност и икономическия растеж. Създадена е през 1994г. с финансовата помощ на Агенцията за международно развитие (Agency for International Development). Нейни основатели са:

 
 


 • Албански център за икономически изследвания, Албания - www.acer.org.al/ 
 
 • Асоциация за модерна икономика, Македония - www.ame.org.mk/ 
 
 • Институт за пазарна икономика, България – www.ime.bg
 
 
 • Институт за стратегически изследвания и прогнози, Черна гора - www.isspm.org/
 

 

 

Всички публикации (до 2003г.) могат да бъдат намерени на адрес - http://www.balkannetwork.org/pubs.htm

 

Други материали - http://www.balkannetwork.org/reading.htm

 

Изследванията обхващат по-широк кръг държави, отколкото са страните основателки.

 [1] Президентски указ № 12866 задължава държавните агенции да извършват анализ на ползите и разходите на повечето разпоредби, които по предварителни оценки биха предизвикали разход за над 100 млн. долара


Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.