За насИнститут за пазарна икономика ИПИ е първият независим икономически изследователски институт в България. Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона са изправят. Тази мисия се преследва още от 1993 година, когато Институтът е официално регистриран като неправителствена организация (номер в регистъра на неправителствените организации № 831344929 от 15 март 1993 година, 729/XI/VI, стр. 169.). Целите на ИПИ са да предостави независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

През септември 2008 г. ИПИ стартира едногодишен проект на тема "По-добро регулиране чрез прилагане на механизма Оценка на въздействието на регулациите (ОВР)", финансиран от United States Agency for International Development (USAID) и German Marshall Fund на САЩ (GMF). В рамките на проекта ще се представят анализи и коментари на законопроектите в България, най-добрите практики в ЕС и по света по отношение на оценка на въздействието на регулациите и практически примери за такива оценки на местни закони и регулации. Експертите на ИПИ ще следят и за качеството на извършваните оценки на въздействието на проектозакони от Звеното за по-добро регулиране, след като бъде създадено и институционализирано в рамките на държавната администрация в България.

Повече информация за ИПИ на адрес: http://www.ime.bg/

Център за европейски програми на Американския университет в България
Центърът за европейски програми е създаден през 2000 г. като отдел за развитие на академичната, изследователска и учебна дейност на Американския университет в България (АУБ). Работата на Центъра включва академични и аналитични дейности – развитие на програмата по европеистика; участие и организация на обучителни семинари и конференции по европейски изследвания и европейски въпроси; изследователски и обучителни дейности – участие в изследователски проекти, свързани с присъединяването на България и източноевропейския регион към Европейския съюз; специализирани сертификационни курсове по европейска интеграция за държавни служители и други специалисти от държавните институции и частния сектор; участие в различни програми за образование и професионално обучение като ФАР, Сократ, Леонардо да Винчи, Рамкови програми за изследвания и развитие и други; развитие на библиотечните ресурси на АУБ. http://www.elieff.bg/

Институт по публична администрация и европейска интеграция
Институтът по публична администрация и европейска интеграция е създаден съгласно член 35, ал. 3 от Закона за държавния служител и Устройствения правилник за неговата дейност е приет с постановление № 82 на Министерски съвет (обн. Д.В, бр. 41 от 19.05.2000). Мисията му е да провежда обучение на служителите от държавната администрация, което да допринесе за изграждане на модерна административна система в Република България Стратегически цели:

  • да предоставя възможности за професионално развитие и израстване на служителите в публичната администрация;
  • да подпомага процеса на усвояване и прилагане на acquis communautaire и на добрите Европейски практики в административната дейност;
  • да работи за формирането на нова административна култура в страната и да допринася за развитието на административния капацитет на страната като едно от условията за членство на България в ЕС. http://www.ipaei.government.bg/

Този уебсайт се поддържа благодарение на щедрата подкрепа на американския народ чрез United States Agency for International Development (USAID). Съдържанието му е отговорност на Института за пазарна икономика и не е отразява непременно мнението на USAID или на правителството на САЩ. Уебсайтът се поддържа и благодарение на German Marshall Fund на САЩ (GMF) и съдържанието му не отразява непременно мнението на GMF или Balkan Trust for Democracy.